PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KolberGlas;
  2. Organizacja Odzysku przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Organizację Odzysku ciążących na niej obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych prze Organizację Odzysku (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych;
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c oraz lit. f RODO, bez konieczności wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia umowy o świadczenie usług, a w przypadku jej zawarcia – do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług oferowanych przez Organizację Odzysku. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację powyższych praw można dokonać za pośrednictwem strony internetowej tomoo.pl;
  6. Podanie przez Panią/Pana takich danych osobowych jak: imię i nazwisko lub nazwa firmy, nr PESEL lub NIP, nr REGON, adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe (w tym: numer telefonu, adres e-mail), imię i nazwisko osoby wskazanej do reprezentacji oraz jej adresy kontaktowe (w tym: numer telefonu, adres e-mail) jest niezbędne do realizacji usług oferowanych przez Organizację Odzysku. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług;
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych przez Organizację Odzysku narusza przepisy RODO;
  8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.